Algemene voorwaarden:

Voorwaarden kinesiologische behandeling
• De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
• De kinesioloog werkt met de spiertest en kinesiologische methodes om blokkades zichtbaar te maken. Deze is niet geschikt om een diagnose te stellen of een medische diagnose te vervangen.
• Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere zorg komen.
• Kinesiologie is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.
• De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
• De kinesioloog adviseeert nooit met medicijnen te stoppen, deze te verminderen of te vervangen door iets anders. Voorgeschreven medicatie is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver: de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.
• De kinesioloog kan ter ondersteuning voeding, supplementen, remedies, beweging of oefeningen adviseren. Echter is het de vrije keuze van de cliënt om dit voorstel op te volgen.
• De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij/zij tijdens de sessie verricht en of hij/zij volgens de behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten
• De kinesioloog is gehouden aan het handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
• De kinesioloog is gehouden aan de beroepscodes van de CAT.
• De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
• De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten met toestemming van de cliënt.
• Een consult bij kinderen onder de 12 jaar vindt plaats in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene).
• Voor een consult bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar die wilsbekwaam zijn is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
• De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
• Kinderen vanaf 16 jaar en wilsbekwaam zijn bevoegd om zelfstandig een behandelovereenkomst met een kinesioloog aan te gaan, zonder toestemming van de ouders.
• De ouders/verzorgers verplichten zich in het intakegesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
• De kinesioloog volgt bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de 5 stappen van de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid.
• De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
• De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
• De kinesioloog is verplicht om een cliëntendossier op te stellen. Dit dossier wordt conform wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
• De cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier.
• De kinesioloog houdt zich aan zijn/haar geheimhoudingsplicht m.b.t. gegevens uit het dossier. Gegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt aan derden (zoals bijv. artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld. Met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
• De kinesioloog mag, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, mondeling overleg voeren met andere beroepsbeoefenaren, waarbij de privacy van de cliënt gewaarborgd wordt.
• De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-kinesioloog of arts indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken m.b.t. consulten
• De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per consult via de website.
• De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of meerdere consulten, waar telkens een kort evaluatiegesprek aan vooraf gaat.
• Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:
o Het intakegesprek met de cliënt
o Het opsporen van stress/blokkades in relatie tot zijn doel m.b.v. spiertesten
o Het corrigeren van deze onbalans via diverse technieken
o Het bepalen van het effect van deze correcties na afloop
o Het evalueren van het consult ter afsluiting
• De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
• De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen gedurende een behandeltraject bijgesteld/gespecificeerd worden.
• Na afloop van iedere sessie wordt in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
• Een consult duurt ongeveer een uur, tenzij vooraf langer is afgesproken.
• Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

Betaling en kosten
• De kosten van een consult bedragen €70 voor een eerste consult (1,5 uur, inclusief intakegesprek) en voor een vervolgconsult (1 uur).
• Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.
• Het intakegesprek is in het eerste consult inbegrepen.
• De kosten van een consult dienen direct na afloop voldaan te worden. Dit kan contant of via bankoverschrijving binnen 7 dagen.
• Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de kinesioloog de wettelijke rente in rekening brengen.
• Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen anders wordt de helft van het consult in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
• Sento – Kinesiologie & Counseling is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
• Sento – Kinesiologie & Counseling is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren of het betreden van het terrein aan de Albert Meijeringstraat 8, 7521 TL Enschede, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik van het toilet.

Vergoeding van consulten
• Mijn consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Beëindiging van behandeling
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
• Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevraagd dat hij/zij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Bijzondere bepalingen
• Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat hij/zij ook onder behandeling is van een kinesioloog. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt cliënt contact op met zijn/haar huisarts en/of specialist.
• Verhindering behandelaar: Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten te doen, kan hij voorstellen een collega-kinesioloog in zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval de cliënt dit niet wenst, dient hij dit schriftelijk of per e-mail aan de kinesioloog kenbaar te maken en eindigt de overeenkomst per datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog. Na beëindiging worden slechts de kosten van consulten tot eerdergenoemde datum in rekening gebracht.